کاهش 37 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی

کاهش 37 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی

کاهش 37 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی
تعداد 115 هزار و 434 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود77.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 37.7 درصد کاهش داشته است.‏

بر اساس گزارش مرکز آمار از پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کل کشور طی سه ماهه آخر سال گذشته، متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان 2.7 واحد بوده است‌.

همچنین تعداد 43429 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در زمستان سال قبل صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 121.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود25.4 درصد کاهش داشته است.

بر این اساس مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌ در این مدت حدود 21542 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 87.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38.6 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها 496 مترمربع بوده است.

همچنین در زمستان سال 1393، تعداد 19 هزار و 394 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 30.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 29.1 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها 7.8 واحد بوده است.

همچنین بر این اساس تعداد 2406 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در زمستان سال قبل صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 26.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 33.2 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در این فصل بالغ ‌بر 3908 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود46.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود44.5 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود 1624 مترمربع بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 820 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 44.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 69.4 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 341 مترمربع بوده است.

طبق توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آن‌ها طی آخرین فصل سال گذشته، 35.3 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و64.6 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه بوده است.

منبع: ایسنانظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است