اتمام عملیات کاشت ۱۵۰ عدد میلگرد ساختمان حراست اداره توسعه نیشکر اهواز

اتمام عملیات کاشت ۱۵۰ عدد میلگرد ساختمان حراست اداره توسعه نیشکر اهواز

اتمام عملیات کاشت ۱۵۰ عدد میلگرد ساختمان حراست اداره توسعه نیشکر اهواز

اتمام عملیات کاشت ۱۵۰ عدد میلگرد ساختمان حراست اداره توسعه نیشکر اهوازنظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است