اتمام عملیات کاشت میلگرد و فورجینگ مسکن مهر ۲۰۰۰ واحدی شرکت نفت اهواز

اتمام عملیات کاشت میلگرد و فورجینگ مسکن مهر ۲۰۰۰ واحدی شرکت نفت اهواز

اتمام عملیات کاشت میلگرد و فورجینگ مسکن مهر ۲۰۰۰ واحدی شرکت نفت اهواز

اتمام عملیات کاشت میلگرد و فورجینگ مسکن مهر ۲۰۰۰ واحدی شرکت نفت اهواز



نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است